fb

Opšti uslovi

BOROVNICA KLUB

Opšti uslovi

BOROVNICA KLUB

BOROVNICA KLUB AGRO SISTEM RAKARI
VOĆARSTVO DOO RAKARI

Rakari bb, u mestu Rakari, opština Mionica, Republika Srbija,
matični broj: 21048127, PIB: 108687057
OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Opšte odredbe – domašaj

Ovi opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu: opšti
uslovi) primenjuju se na svaku prodaju sadnica, supstrata za
sadnji, agrotekstila, vreća za sadnju, treseta i drugog sadnog
materijala iz ponude Borovnica klubа (u daljem tekstu: roba),
ukoliko nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi ili ukoliko ne
važe neki posebni uslovi prodaje koji ih menjaju ili dopunjuju a
sadrže izričit pristanak prodavca u pismenoj formi. Ovi opšti
uslovi predstavljaju sastavni deo ponude. Borovnica klub
označen je kao prodavac u ovim opštim uslovima i kada se
nalazi u ulozi nalogoprimca u izvršavanju naloga dobijenog od
strane kupca kao nalogodavca.
Ovi opšti uslovi u potpunosti i automatski imaju
prioritet nad svim drugim odredbama koje su predviđene ili
navedene u bilo kojim dokumentima kupca, osim uz izričitu i
pismenu saglasnost prodavca.

Zaključenje ugovora

Zaključivanju ugovora o prodaji između prodavca i
kupac prethodi izvršavanje naloga prodavca dobijenog od
strane kupca u cilju pribavljanja informisanja o proizvodima za
koje je kupac zainteresovan. Kupac najpre dostavlja prodavcu
nalog koji sadrži strukturu potrebnog sadnog materijala (vrstu
robe, tip, količinu i sl. parametre). Nakon prihvatanja naloga
kupca, prodavac započinje proces ispitivanja tržišta ponude
tražene vrste i količine sadnog materijala za potrebe kupca. O
prihvatanju naloga kupca, prodavac pismenim putem (e-mail i
sl.) obaveštava kupca zajedno sa napomenom o početku važenja
ovih Opštih uslova, te ukoliko se kupac tome pismenim putem
ne usprotivi smatra se da je kupac prihvatio u potpunosti i bez
rezerve ove Opšte uslove.
Kupac je dužan da predujmi troškove u vezi
izvršavanja naloga, prema zahtevu i uputstvu prodavca.
Prodavac tokom izvršavanja naloga dostavlja kupcu prikupljene
informacije o ceni i okvirnom datumu isporuke, koje zavise od
vremenskog trenutka upita tokom godine, planiranog razvijanja
sadnog materijala i planiranog formiranja za potrebe prodaje i
isporuke kupcima. Prodavac je ovlašćen od strane kupca da u
cilju realizacije naloga zaključuje ugovore sa trećim licima.
Ukoliko tokom izvršavanja naloga prodavac proceni da robu za
koji je kupac zainteresovan nije adekvatnog kvaliteta ili nema
određena svojstva koja bi uobičajeno trebala da ima ili datum
isporuke nije pouzdan, o tome će bez odlaganja obavestiti
kupca a dalje izvršavanje naloga će se nastaviti samo ukoliko
kupac na tome bude izričito insistirao u suprotnom izvršavanje
naloga prodavca prestaje. Prodavac može otkazati izvršavanje
naloga u bilo kom trenutku. U slučaju prestanka naloga po bilo
kom osnovu prodavac će kupcu vratiti predujmljena novčana
sredstva na ime izvršavanja naloga u roku od 3 dana, sa pravom
zadržavanja naknade koja mu pripada. Ukoliko je u cilju
izvršavanja naloga kupca, prodavac zaključio kupoprodajne
ugovore sa trećim licima u cilju nabavke robe za kupca, kupac
je dužan nadoknaditi kompletnu štetu koju prodavac ima usled
raskida ugovora zbog odustajanja kupca, a sve to iz
predujmljenih novčanih sredstava, a ako ona nisu dovoljna
pozvati kupca na uplatu razliku do visine pretrpljene štete.
Nalog kupca je izvršen onog trenutka kada prodavac
kupcu pismenim putem dostavi potvrdu o količini, saobraznosti
i datumu isporuke robe, što se smatra ponudom za prodaju robe,

koju kupac ne može odbiti, ukoliko tokom izvršavanja naloga
nije isticao valjane razloge u tom cilju.
Nakon dostavljanja potvrde od strane prodavca smatra
se da su kupac i prodavac stupili u kupoprodajni odnos u okviru
kojeg su bitni elementi ugovora o prodaji vrsta, tip, količina,
cena, način plaćanja, datum isporuke robe i dr. elementi iz
potvrde (ponude).
Prodavac je u obavezi da isporuči robu kupcu u skladu sa
ponudom a kupac je u obavezi da preuzme robu kada mu ih
prodavac stavi na raspolaganje u okviru roka isporuke iz
ponude.

Cena i način plaćanja

Ukoliko šta drugo ne proizilazi iz ponude, kupac je u
obavezi da pati cenu robe iz ponude prema ispostavljenom
predračunu prodavca avansno u celosti, pri čemu se primarno
namiruje iz uplaćenog predujma u celosti ili pretežnom delu u
zavisnosti od visine predujma.
Cene mogu biti izražene u dinarima (RSD) ili valuti
EVRO (€) u kom slučaju se uplata vrši prema prodajnom kursu
banke prodavca u momentu plaćanja.
Ukoliko kupac i prodavac postignu dogovor da kupac
isplati cenu delom avansno a delom prilikom isporuke robe ili u
drugom vremenskom okviru, kupac je dužan prodavcu
deponovati najmanje 2 registrovane menice sa meničnim
ovlašćenjem i pratećom dokumentacijom na ime obezbeđenja
plaćanja prodajne cene robe. Ukoliko kupac ne izvrši isplatu
ugovorene cene robe u skladu sa ugovorenim rokovima,
prodavac ima pravo popuniti (ako je blanko menica) i predati
menice na naplatu. Ukoliko ukupna ugovorena cena bude
isplaćena u skladu sa odredbama ovog ugovora prodavac se
obavezuje da primljene menice vrati kupcu u roku od 3 dana od
dana prestanka potrebe za obezbeđenjem.
Prodavac zadržava pravo svojine na isporučenoj robi
do isplate cene u celosti ukoliko je ugovorena isplata nakon
predaje robe, što uključuje i slučaj kada je roba zasađena,
implementira ili na drugi način iskorišćen od strane kupac.
Prodavac nije dužan započeti ni jedanu radnju u cilju
realizacije preuzetih obaveza prema ponudi, dok kupac ne izvrši
avansnu uplatu i/ili deponuje menice kod prodavca prema ovim
opštim uslovima.

Isporuka i preuzimanje robe

U zavisnosti od količine isporuke robe, prodavac može
isporučiti kupcu robu u celosti ili u tranšama prema planu iz
ponude.
Ukoliko se isporuka vrši u tranšama ponudom se
određuje krajnji rok isporuke celokupne porudžbine, dok se će
za svaku tranšu isporuke prodavac obavestiti kupca kada će
isporuka biti izvršena do 7 dana pre dana planirane isporuke.
Ukoliko se isporuka vrši u celosti odjednom, ponudom
se definiše krajnji rok isporuke a prodavac kupca obaveštava o
tačnom datumu i vremenu isporuke do 7 dana pre datuma
planirane isporuke.
Mestom isporuke smatra se mesto navedeno u ponudi a
ukoliko mesto nije navedeno kupac je dužan preuzeti robu u
mestu sedišta prodavca.
Prodavac može angažovati prevoznika koji će
dopremiti robu na mesto isporuke o čemu će obavestiti kupca.
Isporuka (predaja) robe kupcu podrazumeva da je
prodavac dužan da u mestu isporuke (odnosno do lokacije
najbliže mestu isporuke do koje dolazi asfaltni put kojim
kamion može da pridje), u okviru ugovorenog roka, stavi robu
na raspolaganje kupcu u prevoznom sredstvu kojim je roba
dopremljena.

Prodavac snosi rizik do trenutka kada je kupac bio
dužan da preuzme robu, a od tog trenutka kupac, bez obzira kod
koga se roba nalazi.
Kupac je dužan da izvrši istovar robe u mestu isporuke
iz prevoznog sredstva prodavca, odnosno lica koje je prodavac
angažovao.
Ukoliko kupac ne preuzme sadnice najavljenog dana u
okviru roka isporuke iz stava 1. ovog člana, prodavac će izvršiti
skladištenje sadnica u hladnjaču po izboru prodavca, a o trošku
kupca i to po ceni od 0.30 € (trideset evro centi) po sadnici na
mesečnom nivou, za svaki započeti mesec korišćenja hladnjače
(ležarina). Prodavac zadržava pravo korekcije cene u slučaju
promene tržišnih okolnosti koje utiču na cenu.
Ukoliko prodavac izvrši skladištenje sadnica u
hladnjači u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, kupac ima
pravo da preuzme sadnice iz hladnjače nakon što pismenim
putem blagovremeno, što podrazumeva najmanje 7 dana pre
najavljenog datuma preuzimanja, obavesti prodavaca o nameri
preuzimanja i navede tačno određenog dana preuzimanja.
Ukoliko kupac ne preuzme robu za koju nije
neophodno skladištiti u hladnjači, prodavac će izvršiti
skladištenje ne preuzete robe na prigodnom mestu o trošku
kupca (ležarina), po ceni od
– 10,00 € (deset evra) za Balu supstrata/treseta po započetom
danu;
– 3,00 € (tri evra) za rolnu agrotekstila po započetom danu;
– 0,2 € (dvadeset evro centi) za vreću agrotekstila po
započetom danu;
– prema tržišnoj ceni skladištenja druge vrste robe.
U slučaju da kupac ne preuzme robu u ugovorenom
roku isporuke, kupac će snositi i druge troškove koje prodavac
ima u vezi sa ne preuzetom robom (utovar, istovar, zakup i sl.).
Ukoliko kupac ne preuzme robu a prodavac je izvršio
skladištenje robe u skladu sa ovim poglavljem o trošku kupca,
prodavac je u obavezi da čuva tako skladištenu robu dok cena
ležarine ne dostigne iznos primljen od kupca bez obzira na
osnov uplate (predujam, avans, konačan račun). Kada iznos
ležarine pređe iznos primljenih novčanih sredstava, prodavac je
ovlašćen da robom dalje raspolaže.
Garancije, zdravstvena ispravnost i kvalitet
Prodavac može da garantuje zdravstvenu ispravnost
sadnica u momentu isporuke ali ne može da garantuje život
biljke nakon preuzimanja od strane prodavca i upotrebu u
postupku sadnje i održavanja zasada za koju je potrebna
posebna briga prema pravilima gajenja koje odgovaraju svakoj
pojedinačnoj sorti sadnice.
Dokaz zdravstvene ispravnosti sadnica predstavlja
uverenja o fitosanitarnom pregledu sadnica izvršenom prilikom
uvoza istih a koji kupac bezuslovno prihvata kao verodostojnu
ispravu o zdravstvenom stanju sadnica.
Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost ako vegetacija
sadnica nije nastupila usled nestručnog ili nesavesnog
rukovanja (neadekvatnog i neblagovremenog rasađivanja,
navodnjavanja, zaštite ili na drugi način) kao i upotrebom
neodgovarajućih hemikalija ili suplemenata od strane kupca.
Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost ni u slučaju propasti
sadnica usled prirodnih događaja (suša, mraz, padavine grada,
obilnih kiša i sl.).
Kupac je dužan da preuzme, neguje, gaji i čuva
sadnice prema najvišim standardima za konkretnu sortu.
Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost ako kupac nije
postupio prema navedenom u prethodnom stavu, odnosno
ukoliko kupac nije stručno i/ili nesavesno rukovao sa kupljenim
sadnicama (neadekvatnog ili neblagovremenog rasađivanja,

navodnjavanja, zaštite ili na drugi način), odnosno upotrebom
neodgovarajućih hemikalija ili suplemenata od strane kupca.
Prodavac ne garantuje kupcu apsolutnu identičnost
isporučenih sadnica u smislu veličine, obima, visini, broja i
dužine grana i sl. karakteristika, koje mogu činiti biljke
međusobno različitim do 20%. Navedene razlike ne
predstavljaju ne saobraznost robe, nisu znak nedostatka
kvaliteta, niti predstavljaju razliku u odnosu na idealnu sadnicu.
Kupac je dužan da izvrši pregled kompletne robe
prilikom preuzimanja, te ukoliko postoje bilo kakve primedbe
dužan je o tome odmah obavestiti prodavca i zajedno sa
prodavcem zapisnički konstatovati o kakvim nedostacima se
radi.
Kupac bezuslovno prihvata kao verodostojnu količinu
treseta i supstrata utvrđenu carinskom dokumentacijom
prilikom uvoza robe od stranog dobavljača.
Agrotekstil je porozan materijal sastavljen od dugih
polipropilenskih traka namenjen zaštiti od korova, čija
neprikladna upotreba primenom određenih pesticida, herbicida,
fungicida i drugih hemikalija, koje uglavnom sadrže jedinjenje
hlora, sumpora ili broma koje mogu smanjiti njegovu UV
otpornost i prouzrokovati propadanje materijala, zbog čega
prodavac ne daje garancije na trajnost materijala ili kvalitet, već
informiše kupca o specifikaciji i preporučenom trajanju od
strane proizvođača. Do oštećenja tekstila može doći usled
neadekvatnog rukovanja primenom neadekvatne fizičke sile,
nepripremljene podloge (kamenje, narasli korov i sl.).
Prethodno rečeno odnosi se podjednako i na vreće za sadnju
koje su skrojene od istog materijala.

Viša sila

Ugovorne strane mogu biti oslobođene od
odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili
nezavisno od njihove volje (viša sila).
Pod pojmom više sile smatraju se prirodni događaj ili
ljudska radnja, koji nisu postojali u vreme zaključivanja
ugovora, niti su se mogli predvideti ili sprečiti i koji su nastali
mimo volje i moći ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo
strane nisu mogle sprečiti merama i sredstvima koja se mogu u
konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja
je pogođena višom silom.
Strana pogođena višom silom treba da bez odlaganja,
na pogodan način, obavesti drugu stranu o nastanku, vrsti i
eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koje
sprečavaju izvršenje ugovorne obaveze. Ako se blagovremeno
ne dostavi obaveštenje o nastanku slučajeva više sile, stranka
koja je tom okolnošću pogođena gubi pravo da se poziva na
nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog
obaveštenja.
Za vreme trajanja više sile i drugih okolnosti koje
oslobađaju od odgovornosti, obaveze ugovornih strana miruju i
ne primenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza
u roku.
Nadležnost suda i merodavno pravo
U slučaju spora između kupca i prodavca nadležan je
Privredni sud u Beogradu i primenjuju se pozitivnopravni
propisi Republike Srbije, kao merodavno pravo.
Ovi opšti uslovi prodaje stupaju na snagu danom
donošenja, odnosno od 25.09.2020. godine i važe do izmene ili
opoziva od stane prodavca.
U Beogradu, dana 25.09.2020. godine

© Copyright 2021 Borovnica Klub. Sva prava zadržana.

Preporučujemo

Kontaktirajte nas

Poseti nas

Naša lokacija

Zmaj Jovina broj 4

11000 Beograd, Srbija

Pratite nas: