fb

Opšti uslovi otkupa

BOROVNICA KLUB

Opšti uslovi otkupa

BOROVNICA KLUB

BOROVNICA KLUB AGRO SISTEM RAKARI VOĆARSTVO DOO RAKARI

Rakari bb, u mestu Rakari, opština Mionica, Republika Srbija,

matični broj: 21048127, PIB: 108687057

OPŠTI USLOVI OTKUPA SVEŽIH BOROVNICA

Opšte odredbe – domašaj
Ovi opšti uslovi otkupa svežih borovnica (u daljem tekstu: opšti uslovi) primenjuju se na svaku
kupovinu svežih borovnica od strane Borovnica kluba u centralnom otkupnom centru i drugim prihvatnim
centrima Borovnica kluba, ukoliko nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi ili ukoliko ne važe neki posebni
uslovi prodaje koji ih menjaju ili dopunjuju a sadrže izričit pristanak Borovnica kluba u pismenoj formi. Ovi
opšti uslovi predstavljaju sastavni deo ponude i obavezni su elementi ugovora o otkupu. Ovi opšti uslovi u
potpunosti i automatski imaju prioritet nad svim drugim odredbama koje su predviđene ili navedene u bilo
kojim dokumentima prodavca.
Prodavac je dužan da se sa ovim opštim uslovima detaljno upozna odmah po dobijanju (što
podrazumeva i stavljanje ovih opštih uslova na upoznavanje prodavcu putem internet linka), sa
posebnom pažnjom na obaveze prodavca. Ne upoznavanje sa odredbama ovih opštih uslova ne može
osloboditi prodavca odgovornosti. U slučaju sumnje ili nedoumice, prodavac je dužan bez odlaganja postaviti
pismeni putem upit Borovnica klubu radi dobijanje objašnjenja ili detaljnijih instrukcija, a Borovnica klub je u
obavezi da u najkraćem roku na razumljiv način da odgovor i pruži prodavcu objašnjenja ili instrukcije koje
obavezuju prodavca.
Registracija prodavca
Zaključivanju ugovora o prodaji između prodavca i Borovnica kluba prethodi obavezna registracija
prodavca putem elektronske pošte. Prodavac je u obavezi da Borovnica klubu uputi elektronsku poštu na adresu
plasmanborovnica@gmail.com, kojom aplicira za dobijanje ID broja prodavca. Prodavac je dužan da u e-pošti
navede identifikacione podatke: ime i prezime, JMBG, matični broj poljoprivrednog gazdinstva, adresu i PIB.
Navedene podatke prodavac može dostaviti i drugim putem u elektronskoj komunikaciji (sms, viber, slično) a u
tom slučaju navodi i svoju email adresu.
Nakon prijema podataka Borovnica klub će obraditi podatke prodavca i formirati njegov ID broj, koji će
u odgovoru putem e-pošte biti dostavljen prodavcu. Nakon prijema potvrde o dobijanju ID broja prodavac je
dužan da dobijeni ID broj koristi u svemu prema daljem tekstu ovih opštih uslova, u suprotnom Borovnica klub
ima pravo da odbije kupovinu borovnica. Prijemom potvrde o ID broju prodavac dobija i ove opšte uslove, te
ukoliko izričito pismenim putem ne izrazi da sa istim nije saglasan, ovi opšti uslovi bezuslovno važe na svaku
dalju kupovinu borovnica od strane Borovnica kluba i prodavca. Ukoliko prodavac ne prihvata ove opšte
uslove, Borovnica klub nema obavezu kupovine borovnica.
Prodavac je u obavezi da dobijeni ID broj čuva kao poslovnu tajnu, da ga ne saopštava drugim licima,
niti na drugi način čini dostupnim drugim licima. Prodavac je u obavezi da spreči svaki vid zloupotrebe ID
broja a u slučaju sumnje ili saznanja za zloupotrebu da bez odlaganja obavesti Borovnica klub.
Prodavac slanjem e-pošte (ili drugim vidom elektronske komunikacije) kojem aplicira za dobijanje ID
broja prihvata da Borovnica klub obrađuje lične podatke prodavca u svrhu realizacije prodaje borovnica.
Prodavac je u obavezi da dobijeni ID istakne na svakoj gajbici/kutiji sa borovnicama. Na gajbi/kutiji se
mora nalaziti samo ID broj gazdinstva i ako ima nekih drugih oznaka Borovnica klub će organizovati
uklanjanje istih. Trošak uklanjanja će biti obračunat po ceni od 50,00 RSD + pdv po kilogramu kompletne ture

u kojoj je utvrdjeno da se pored ID broja na gajbama/kutijama nalaze i druge oznake a što će biti obračunato
prilikom isplate otkupne cene koja će biti umanjena za predmetni iznos.

Ukoliko Prodavac nije istakao ID broj na gajbama Brovnica klub može odbiti prijem robe ili može
uraditi označivanje pri čemu će isto obračunati 50,00 RSD + pdv po kilogramu ture koja je dovežena a što će
biti obračunato prilikom isplate otkupne cene koja će biti umanjena za predmetni iznos.

Zaključivanje ugovora
Ugovor o prodaji borovnica između prodavca i Borovnica kluba smatra se zaključenim sačinjavanjem
otkupnog lista od strane Borovnica kluba, nakon prijema borovnica, vršenja preliminarne kontrole kvaliteta i
utvrđivanja količine primljenih borovnica. Prodavac i Borovnica klub ne zaključuju poseban dokument pod
nazivom ugovor o otkupu a kao dokaz zaključenog ugovora predstavlja otkupni list, čiji je sastavni deo ovi
opšti uslovi. Prodavac je saglasan da do sačinjavanja otkupnog lista Borovnica klub skladišti i čuva primljene
borovnice radi dalje distribucije.
Isporuka i preuzimanje robe
Prodavac dostavlja borovnice u centralnom otkupnom mestu Borovnica kluba koje se nalazi u mestu
Gornja Trešnjevica, opština Aranđelovac, gde ih Borovnica klub kontroliše i preuzima prema odredbama ovih
opštih uslova. Pored centralnog otkupnog mesta prodavac može dostavljati borovnice i u prihvatnim centrima
koji se nalaze u Šapcu, selo Lipolist i Požezi, Lunovo selo u kom slučaju prodavac snosi trošak prevoza
borovnica do centralnog otkupnog centra koji vrši Borovnica klub.
Prodavac i Borovnica klub potpisuju dokument o prijem/preuzimanju borovnica od strane Borovnica
kluba.
Prodavac je u obavezi da dostavi borovnice u odgovarajućoj plastičnoj ambalaži na kojoj se nalazi
nalepljena nalepnica koja sadrži ID broj prodavca. Svaka pojedinačna ambalaža (gajbica) sa dostavljenim
borovnica mora sadržati ID broj prodavca. Prodavac ne sme dostavljati borovnice u ambalaži koja ne sadrži ID
broj prodavca, niti ID brojem označavati grupa gajbica, tako da se razdvajanjem iz grupe ne može utvrditi
prodavac svake pojedinačne gajbice.
Prodavac je u obavezi da dostavi borovnice u sopstvenoj ambalaži ili da zaduži ambalažu koju im
Borovnica klub stavlja na korišćenje i koju prodavac može da preuzme od Borovnica kluba pre isporuke u
centralnom otkupnom mestu Gornja Trešnjevica ili prihvatnim centrima Šabac i Požega. Zaduženu ambalažu
prodavci su dužni da čuvaju i da o njoj vode urednu evidenciju. Ukoliko prodavac ne razduži zaduženu
ambalažu, Borovnica klub ima pravo da od prodavaca naplati ambalažu u iznosu od 0.8 eur + pdv po
kutiji/gaajbi, a obračunata vrednost će biti uvećana za troškove manipulacije i dostave.
Prodavac je u obavezi da najkasnije jedan dan pre isporuke najavi Borovnica klubu tačan datum i
očekivano vreme isporuke, kako bi Borovnica klub bio u mogućnosti da planira prijem borovnica.
Borovnica klub će pre ili neposredno nakon preuzimanja robe izvršiti preliminarnu kontrolu kvaliteta
borovnica, nakon čega saopštava izveštaj prodavcu.
Količina robe
Količina primljenih borovnica utvrđuje se u bruto kilogramima prema broju primljenih plastičnih gajbi
(ambalaža) u kojoj se nalaze borovnice koje su spakovane prema pravilima egalizacije iz ovih opštih uslova,
bez obzira da li se borovnice nalaze u plastičnim posudama specifične gramaže prema uputstvu Borovnica
kluba ili bez takvih posuda.
Prodavac je dužan da izvrši egalizaciju borovnica prema ambalaži u kojoj ih dostavlja, i to:
1. u ambalaži u kojoj se nalazi bruto 3,5 kilograma borovnica ili
2. u ambalaži u kojoj se nalazi bruto 6 kilograma borovnica.

Prodavac ima obavezu da pri svakom preuzimanju ambalaže potvrdi na koju kilažu se vrši egalizaija, i
ukoliko nije dobio instrukcije potrebno je da kontaktira elektronskom porukom Borovnica Klub.
Prihvatanjem ovih opštih uslova prodavac bezuslovno prihvata obavezu egalizacije prema napred
navedenim mogućnostima u pogledu količine i ambalaže. U slučaju da prodavac ne izvrši egalizaciju kako je
napred navedeno, Borovnica klub će izvršiti egalizaciju o trošku prodavca po ceni od 60,00 dinara + pdv po
jednom kilogramu borovnica, što će biti obračunato prilikom isplate otkupne cene koja će biti umanjena za
cenu egalizacije.
Prodavac je saglasan da Borovnica klub može naknadno, nakon preuzimanja izvršiti merenje i/ili
kontrolu egalizacije koju je izvršio prodavac, te u slučaju da Borovnica klub utvrdi da je egalizacija izvršena na
taj način da ambalaža sadrži manju količinu borovnica od naznačene, Borovnica klub ima obavezu plaćanja
utvrđene a ne naznačene količine borovnica ukoliko je manjak veći od 2%. Prodavac prihvatanjem ovih opštih
uslova potvrđuje da je upoznat da Borovnica klub primljene borovnice distribuira krajnjim kupcima, te u tom
kontekstu prihvata da u slučaju da krajnji kupac utvrdi da količina borovnica u ambalaži ne odgovara
naznačenoj količini, Borovnica klub ima obavezu plaćanja samo utvrđene količine. Borovnica klub ima pravo
isticanja prigovora prodavcu u pogledu količine i nakon prijema i kontrole robe od strane krajnjeg kupca a
najdalje 6 meseci od datuma predaje.
Kvalitet borovnica
Prodavac je u obavezi da dostavi borovnice koje su
– zdravstveno ispravne, što podrazumeva i poštovanje pravila karence (odsustvo bilo kakvih
supstanci koje ukazuju na tretiranje borovnica sredstvima koja nisu dozvoljena ili su dozvoljena ali
upotrebljena u većoj količini od dozvoljene ili u vremenskom periodu pre prodaje kada se biljke ne
smeju tretirati);
– u kvalitetu, što podrazumeva da borovnice nisu vlažne, pokvarene i da ne sadrže buđ, da nisu
mekane, crvene, zelene, smežurane, nezrele, na drugi način oštećenje, kao i da su veličine minimum
14mm, da je temperatura ploda do +2 stepena celizijusa, kao i da je utovarena iz podhlade na
plantaži u vozilo preko dok šaltera pri čemu se temperatura u komori iz koje se tovari i vozila na
konstantnoj temperaturi do +2 stepena celizijusa tokom utovara.
Ukoliko prodavac dostavi borovnice sa temperaturom u plodu koja je u opsegu +2 do +20 stepena
celzijusa, Borovnica klub će umanjiti obračun isplate cene robe za 2%.
Ukoliko prodavac dostavi borovnice sa temperaturom u plodu koja je u preko +20 stepena celzijusa,
Borovnica klub će umanjiti obračun isplate cene robe za 4%.
Ukoliko se kontrolom kvaliteta od strane Borovnica kluba, utvrdi da je više od 5% borovnica van
kvaliteta, Borovnica klub ima pravo da odbije kupovinu i preuzimanje borovnica ili uz saglasnost prodavca
preuzme borovnice „na otvoreno“ o čemu je prodavac i Borovnica klub stavljaju napomenu u dokumentu o
prijemu borovnica. Ukoliko su borovnice van kvaliteta troškove čuvanja, manipulacije i dostave snosi
prodavac.
Borovnica klub preliminarno utvrđuje kvalitet dostavljenih borovnica prema uzorku prilikom
preuzimanja. U slučaju da kvalitet nije moguće utvrditi prilikom preuzimanja robe, Borovnica klub ima pravo
da odbije preuzimanje robe a ukoliko primi robu prodavac je saglasan da se cena robe definiše nakon konačne
kontrole kvaliteta. Prodavac je saglasan da prihvata kao verodostojnu i konačnu kontrolu kvaliteta utvrđenu od
strane krajnjeg kupca kojem Borovnica klub distribuira borovnice, te ukoliko krajnji kupac nakon kontrole
kvaliteta dostavi izveštaj koji pokazuje da borovnice kupljene od strane prodavca nisu u kvalitetu, Borovnica
klub ima pravo smanjenja cene u odnosu na utvrđen kvalitet i naknadu štete. Prodavac je saglasan da prihvata
kao relevantan dokaz izveštaje krajnjeg kupca bez obzora na formu i način dostavljanja i/ili fotografije na
kojima se jasno vide borovnice i gajbice sa označenim ID brojem prodavca. Borovnica klub nije u obavezi da
pokaže naziv kupca.

Ukoliko krajnji kupac utvrdi da borovnice nisu zdravstveno ispravne, prodavac snosi odgovornost za
nastalu štetu po Borovnica klub i dužan je nadoknaditi je Borovnica klubu u celosti na prvi poziv Borovnica
kluba.
Cena i način plaćanja
Cena po kojoj prodavac prodaje borovnice Borovnica klubu, izražena je na otkupnom listu koji se
sačinjava prilikom preuzimanja borovnica, nakon izvršenog preliminarnog pregleda kvaliteta od strane
Borovnica kluba.
Ukoliko prodavac dostavlja borovnice u prihvatnim centrima Šabac i Požega, prodavac će snositi trošak
prevoza borovnica do centralnog otkupnog centra u mestu Gornja Trešnjevica po ceni od 10,00 dinara po
jedanom kilogramu otkupljenih borovnica.
Cena po kojoj Borovnica klub kupuje borovnice izražena je po kilogramu kupljenih borovnica u
dinarskoj valuti ili valuti evro (€) koja će biti isplaćena prodavcima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS na dan uplate, u roku od 5 dana od dana kada Borovnica klub primi uplatu od krajnjih kupaca
kojima distribuira otkupljene borovnice.
U slučaju da prodavac preda borovnice „na otvoreno“, Borovnica klub ne daje nikakve garancije u
pogledu cene i mogućnosti daljeg distribuiranja preuzetih borovnica. Prodavac je ostavljanjem borovnica „na
otvoreno“ saglasan da borovnice mogu u potpunosti da propadnu za šta nema pravo na naknadu, niti zbog toga
Borovnica klub može na bilo koji način da odgovara i snosi krivicu ili trošak tako propalih borovnica. U slučaju
da Borovnica klub uspe da ostvari plasman primljenih borovnica „na otvoreno“ o tome će bez odlaganja
obavestiti prodavca, nakon čega će od strane Borovnica kluba biti određena cena koja treba biti plaćena
prodavcu.
Viša sila
Ugovorne strane mogu biti oslobođene od odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili
nezavisno od njihove volje (viša sila).
Pod pojmom više sile smatraju se prirodni događaj ili ljudska radnja, koji nisu postojali u vreme
zaključivanja ugovora, niti su se mogli predvideti ili sprečiti i koji su nastali mimo volje i moći ugovornih
strana, čije nastupanje i dejstvo strane nisu mogle sprečiti merama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj
situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom.
Strana pogođena višom silom treba da bez odlaganja, na pogodan način, obavesti drugu stranu o
nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koje sprečavaju izvršenje ugovorne
obaveze. Ako se blagovremeno ne dostavi obaveštenje o nastanku slučajeva više sile, stranka koja je tom
okolnošću pogođena gubi pravo da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog
obaveštenja.
Za vreme trajanja više sile i drugih okolnosti koje oslobađaju od odgovornosti, obaveze ugovornih
strana miruju i ne primenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza u roku.
Završne odredbe
Prodavac i Borovnica klub se obavezuju da će kao poverljive čuvati sve informacije i podatke o
sadržaju ugovora o prodaji, kao i informacije koje je saznao o drugoj ugovornoj strani pri izvršavanju ugovora.
Poverljivim podacima smatraju se uslovi kupovine borovnica koji nisu javno dostupni.
U slučaju spora između kupca i prodavca nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu i primenjuju se
pozitivnopravni propisi Republike Srbije, kao merodavno pravo.
Ovi opšti uslovi prodaje stupaju na snagu danom donošenja, odnosno od 01.06.2022. godine i važe do
izmene ili opoziva od stane prodavca.

NOVA PRAVILA O OTKUPU SVEŽIH BOROVNICA VAŽE OD 15.05.2024

BOROVNICA KLUB AGRO SISTEM RAKARI VOĆARSTVO DOO RAKARI

Rakari bb, u mestu Rakari, opština Mionica, Republika Srbija,

matični broj: 21048127, PIB: 108687057
OPŠTI USLOVI OTKUPA SVEŽIH BOROVNICA

Opšte odredbe – domašaj
Ovi opšti uslovi otkupa svežih borovnica (u daljem tekstu: opšti uslovi) primenjuju se na svaku kupovinu svežih borovnica od strane Borovnica kluba, kako u centralnom otkupnom centru i drugim prihvatnim centrima Borovnica kluba, tako i putem ugovorenih isporuka na drugi način, ukoliko nije drugačije ugovoreno u pisanoj formi ili ukoliko ne važe neki posebni uslovi prodaje koji ih menjaju ili dopunjuju a sadrže izričit pristanak Borovnica kluba u pismenoj formi. Ovi opšti uslovi predstavljaju sastavni deo ponude za otkup i obavezni su elementi ugovora o prodaji. Ovi opšti uslovi u potpunosti i automatski imaju prioritet nad svim drugim odredbama koje su predviđene ili navedene u bilo kojim dokumentima prodavca. Prodavac je dužan da se sa ovim opštim uslovima detaljno upozna odmah po dobijanju (što podrazumeva i stavljanje ovih opštih uslova na upoznavanje prodavcu putem internet linka), sa posebnom pažnjom na obaveze prodavca. Ne upoznavanje sa odredbama ovih opštih uslova ne može osloboditi prodavac odgovornosti. U slučaju sumnje ili nedoumice, prodavac je dužan bez odlaganja postaviti pismeni putem upit Borovnica klubu radi dobijanje objašnjenja ili detaljnijih instrukcija, a Borovnica klub je u obavezi da u najkraćem roku na razumljiv način da odgovor i pruži prodavcu objašnjenja ili instrukcije koje obavezuju prodavca.

OTKPU SVEŽIH BOROVNICA NA OTKUPNIM MESTIMA

Registracija prodavca
Zaključivanju ugovora o prodaji između prodavca i Borovnica kluba prethodi obavezna registracija prodavca kod Borovnica kluba. Prodavac je u obavezi da Borovnica klubu uputi elektronsku poštu na adresu plasmanborovnica@gmail.com, kojom aplicira za dobijanje ID broja prodavca. Prodavac je dužan da u e- pošti navede identifikacione podatke: ime i prezime, JMBG, matični broj poljoprivrednog gazdinstva, adresu i PIB. Prodavac može aplicirati pismenim putem i slanjem sms, viber ili sličih elektronskih komunikacionih sistema, u Navedene podatke prodavac može dostaviti i na drugi način pismenim putem u nekom od oblika elektronske komunikacije (sms, viber, slično) a u tom slučaju dužan je da, pored gore navedenih podataka, navede i svoju email adresu. Nakon prijema podataka Borovnica klub će obraditi podatke prodavca i formirati njegov ID broj, koji će u odgovoru putem e-pošte biti dostavljen prodavcu. Nakon prijema potvrde o dobijanju ID broja prodavac je dužan da dobijeni ID broj koristi u svemu prema daljem tekstu ovih opštih uslova, u suprotnom Borovnica klub ima pravo da odbije kupovinu borovnica. Prijemom potvrde o ID broju prodavac dobija i ove opšte uslove, te ukoliko izričito pismenim putem u roku od 3 dana od dana dostavljanja, ne izjavi da sa istim nije saglasan, ovi opšti uslovi bezuslovno važe na svaku dalju kupovinu borovnica od strane Borovnica kluba i prodavca. Ukoliko prodavac ne prihvata ove opšte uslove, Borovnica klub nema obavezu kupovine borovnica. Prodavac je u obavezi da dobijeni ID broj čuva kao poslovnu tajnu, da ga ne saopštava drugim licima, niti na drugi način čini dostupnim drugim licima. Prodavac je u obavezi da spreči svaki vid zloupotrebe ID broja a u slučaju sumnje ili saznanja za zloupotrebu da bez odlaganja obavesti Borovnica klub. Prodavac slanjem e-pošte (ili drugim vidom elektronske komunikacije) kojem aplicira za dobijanje ID broja, prihvata da Borovnica klub obrađuje lične podatke prodavca u svrhu realizacije prodaje borovnica.

Zaključivanje ugovora
Ugovor o prodaji borovnica između prodavca i
Borovnica kluba smatra se zaključenim sačinjavanjem otkupnog lista od strane Borovnica kluba, a nakon prijema borovnica, vršenja preliminarne kontrole kvaliteta i utvrđivanja količine primljenih borovnica. Prodavac i Borovnica klub ne zaključuju poseban pismeni dokument pod nazivom ugovor o otkupu/prodaji/kupovini a kao dokaz zaključenog ugovora predstavlja otkupni list, čiji su sastavni deo ovi opšti uslovi. Prodavac je saglasan da do sačinjavanja otkupnog lista Borovnica klub može da skladišti i čuva primljene borovnice. Isporuka i preuzimanje robe Prodavac dostavlja borovnice u centralnom otkupnom mestu Borovnica kluba koje se nalazi u mestu Gornja Trešnjevica, opština Aranđelovac, gde ih Borovnica klub kontroliše i preuzima prema odredbama ovih opštih uslova. Pored centralnog otkupnog mesta prodavac može dostavljati borovnice i u prihvatnim centrima koji se nalaze u Šapcu, selo Lipolist i Požezi, Lunovo selo u kom slučaju prodavac snosi rizik i trošak prevoza borovnica do centralnog otkupnog centra koji vrši Borovnica klub. Prodavac i Borovnica klub potpisuju dokument o prijemu/preuzimanju borovnica od strane Borovnica kluba. Prodavac je u obavezi da dostavi borovnice u odgovarajućoj ambalaži na kojoj se nalazi nalepljena nalepnica koja sadrži ID broj prodavca. Svaka pojedinačna ambalaža (gajbica) sa dostavljenim borovnica mora sadržati ID broj prodavca. Prodavac ne sme dostavljati borovnice u ambalaži koja ne sadrži ID broj prodavca, niti ID brojem označavati grupa gajbica, tako da se razdvajanjem iz grupe ne može utvrditi prodavac svake pojedinačne gajbice. Prodavac je u obavezi da dostavi borovnica u sopstvenoj ambalaži ili da zaduži ambalažu koju im Borovnica klub stavlja na korišćenje i koju prodavci mogu da preuzima od Borovnica kluba pre isporuke u centralnom otkupnom mestu Gornja Trešnjevica ili prihvatnim centrima Šabac i Požega. Zaduženu ambalažu prodavci su dužni da čuvaju i da o njoj vode urednu evidenciju. Ukoliko prodavac ne razduži zaduženu ambalažu, Borovnica klub ima pravo da od prodavaca naplati ambalažu prema njenoj vrednosti, koja će biti uvećana za troškove manipulacije i dostave. Prodavac je u obavezi da najkasnije 24 sata pre isporuke, najavi Borovnica klubu tačan datum i očekivano vreme isporuke, kako bi Borovnica klub bila u mogućnosti da planira prijem borovnica. Borovnica klub će pre ili neposredno nakon preuzimanja robe izvršiti preliminarnu kontrolu kvaliteta borovnica, nakon čega saopštava izveštaj prodavcu koji predstavlja sastavni deo dokumenta o prijemu borovnica.

Količina robe
Količina primljenih borovnica utvrđuje se u bruto kilogramima prema broju primljenih gajbi (ambalaža) u kojoj se nalaze borovnice koje su spakovane prema pravilima egalizacije iz ovih opštih uslova, bez obzira da li se borovnice nalaze u posudama specifične gramaže prema uputstvu Borovnica kluba ili bez takvih posuda. Prodavac je dužan da izvrši egalizaciju borovnica prema ambalaži u kojoj ih dostavlja, i to u jednoj od dve varijante:
1. u ambalaži u kojoj se nalazi bruto 3,5
kilograma borovnica ili
2. u ambalaži u kojoj se nalazi bruto 6
kilograma borovnica.
3. u ambalaži koja kupcu bude stavljena na
raspolaganje od strane Borovnica kluba.
U slučaju sumnje ili kakve druge dileme  prodavca u pogledu količine koju treba spakovati a nije dobio instrukcije Borovnica kluba u pogledu toga, prodavac je u obavezi da zatraži izjašnjenje Borovnica Kluba u pogledu navedenog. Prihvatanjem ovih opštih uslova prodavac bezuslovno prihvata obavezu egalizacije prema napred navedenim mogućnostima u pogledu količine i ambalaže. U slučaju da prodavac ne izvrši egalizaciju kako je napred navedeno, Borovnica klub će izvršiti egalizaciju o trošku prodavca po ceni od 20,00 dinara po jednom kilogramu borovnica, što će biti obračunato prilikom isplate otkupne cene koja će biti umanjena za cenu egalizacije. Prodavac je saglasan da Borovnica klub može naknadno, nakon preuzimanja izvršiti merenje i/ili kontrolu egalizacije koju je izvršio prodavac, te u slučaju da Borovnica klub utvrdi da je egalizacija izvršena na taj način da ambalaža sadrži manju količinu borovnica od naznačene, Borovnica klub ima obavezu plaćanja utvrđene a ne naznačene količine borovnica ukoliko je manjak veći od 2%. Prodavac prihvatanjem ovih opštih uslova potvrđuje da je upoznat da Borovnica klub primljene borovnice distribuira krajnjim kupcima, te u tom kontekstu prihvata da u slučaju da krajnji kupac utvrdi da količina borovnica u ambalaži ne odgovara naznačenoj količini, Borovnica klub ima obavezu plaćanja samo utvrđene količine. Borovnica klub ima pravo isticanja prigovora prodavcu u pogledu količine i nakon prijema i kontrole robe od strane krajnjeg kupca a najdalje 6 meseci od datuma predaje.

Kvalitet borovnica
Prodavac je u obavezi da dostavi borovnice koje
su – zdravstveno ispravne, što podrazumeva i poštovanje pravila karence (odsustvo bilo kakvih supstanci koje ukazuju na tretiranje borovnica sredstvima koja nisu dozvoljena ili su dozvoljena ali upotrebljena u većoj količini od dozvoljene ili u vremenskom periodu pre prodaje kada se biljke ne smeju tretirati);
– u kvalitetu, što podrazumeva da borovnice nisu vlažne, pokvarene i da ne sadrže buđ, da nisu mekane, crvene, zelene, smežurane, nezrele, na drugi način oštećenje, kao i da su veličine minimum 14mm, da je temperatura ploda do +2 stepena celizijusa, kao i da je utovarena iz podhlade na plantaži u vozilo preko dok šaltera pri čemu se temperatura u komori iz koje se tovari i vozila na konstantnoj temperaturi od +2 stepena celizijusa tokom utovara. Ukoliko prodavac dostavi borovnice sa temperaturom u plodu koja iznosi preko +2 stepena celzijusa, Borovnica klub će umanjiti obračun isplate cene robe za 2%. Ukoliko se kontrolom kvaliteta od strane Borovnica kluba, utvrdi da je više od 7% borovnica van kvaliteta, Borovnica klub ima pravo da odbije kupovinu i preuzimanje borovnica ili uz saglasnost prodavca preuzme borovnice „na otvoreno“ o čemu je prodavac i Borovnica klub stavljaju napomenu u dokumentu o prijemu borovnica. Ukoliko su borovnice van kvaliteta troškove čuvanja, manipulacije i dostave snosi prodavac. Borovnica klub preliminarno utvrđuje kvalitet dostavljenih borovnica prema uzorku prilikom preuzimanja. U slučaju da kvalitet nije moguće utvrditi prilikom preuzimanja robe, Borovnica klub ima pravo da odbije preuzimanje robe a ukoliko primi robu prodavac je saglasan da se cena robe definiše nakon konačne kontrole kvaliteta. Prodavac je saglasan da prihvata kao verodostojnu i konačnu kontrolu kvaliteta utvrđenu od strane krajnjeg kupca kojem Borovnica klub distribuira borovnice, te ukoliko krajnji kupac nakon kontrole kvaliteta dostavi izveštaj koji pokazuje da borovnice kupljene od strane prodavca nisu u kvalitetu, Borovnica klub ima pravo smanjenja cene u odnosu na utvrđen kvalitet i naknadu štete. Prodavac je saglasan da prihvata kao relevantan dokaz izveštaje krajnjeg kupca bez obzora na formu i način dostavljanja i/ili fotografije na kojima se jasno vide borovnice i gajbice sa označenim ID brojem prodavca. Prodavac je saglasan i upoznat da Borovnica klub ima obavezu zaštite poslovne tajne u pogledu identifikacionih podataka krajnjeg kupca. Ukoliko krajnji kupac utvrdi da borovnice nisu zdravstveno ispravne ili odbije prijem robe, prodavac snosi odgovornost za nastalu štetu po Borovnica klub i dužan je nadoknaditi je Borovnica klubu u celosti na prvi poziv Borovnica kluba. Ukoliko krajnji kupac odbije prijem borovnica usled lošeg kvalitete i/ili zdravstvene neispravnosti, odnosno drugog razloga razloga koji opravdava obijanje prijema robe, peodavac je saglasan da Borovnica klub može postupati sa robom prema svom nahiđenju, bez posebnih saglasanoti prodavca, u cilju minimizovanja nastale štete i pokrivanja nastalih troškova, odnosno izvbegavanja nastajanja novih troškova. Sve nastale troškove (prevoza, prepakivanja, penala od strane krajnjeg kupca ili bilo koje druge operativne troškove) usled odbijanja prijema borovnica od strane krajnjeg kupca snosi prodavac i dužan je nadoknaditi je Borovnica klubu u celosti na prvi poziv Borovnica kluba. Cena i način plaćanja
Cena po kojoj prodavac prodaje borovnice Borovnica klubu, izražena je na otkupnom listu koji se sačinjava prilikom preuzimanja borovnica, nakon izvršenog preliminarnog pregleda kvaliteta od strane Borovnica kluba. Ukoliko prodavac dostavlja borovnice u prihvatnim centrima Šabac i Požega, prodavac će snositi trošak prevoza borovnica do centralnog otkupnog centra u mestu Gornja Trešnjevica po ceni od 5,00 dinara po jedanom kilogramu otkupljenih borovnica. Cena po kojoj Borovnica klub kupuje borovnice izražena je po kilogramu kupljenih borovnica u dinarskoj valuti ili valuti evro (€) koja će biti isplaćena prodavcima u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u roku od 5 dana od dana kada Borovnica klub primi uplatu od krajnjih kupaca kojima distribuira otkupljene borovnice. U slučaju da prodavac preda borovnice „na otvoreno“, Borovnica klub ne daje nikakve garancije u pogledu cene i mogućnosti daljeg distribuiranja preuzetih borovnica. Prodavac je ostavljanjem borovnica „na otvoreno“ saglasan da borovnice mogu u potpunosti da propadnu za šta nema pravo na naknadu, niti zbog toga Borovnica klub može na bilo koji način da odgovara i snosi krivicu ili trošak tako propalih borovnica. U slučaju da Borovnica klub uspe da ostvari plasman primljenih borovnica „na otvoreno“ o tome će bez odlaganja obavestiti prodavca, nakon čega će od strane Borovnica kluba biti određena cena koja treba biti plaćena prodavcu.

OTKUP SVEŽIH BOROVNICA POSEBNOM
POGODBOM VAN OTKUPNOG MESTA
Borovnica klub može posebnom pogodbom ugovoriti otkup svežih borovnica sa prodavcem koji ne isporučuje sveže borovnice na otkupnom mestu u kom slučaju se na takvog prodavca ne primenjuju odredbe ovih opštih uslova koje se odnose na: registraciju prodavca, zaključivanje ugovora, isporuku i preuzimanje robe, cene i način plaćanja (osim stava 4 ovog odeljka preuzimanje „na otvoreno“), dok se ostale odredbe ovih opštih uslova a naročite odeljak kvalitet borovnica (osim stavova dva i tri iz odeljka kvalitet borovnica) primenjuju u slučaju otkupa van otkupnog mesta. Pogodbom na način definisan ovim odeljkom Borovnica klub može sa prodavcem posebno ugovoriti pitanja koja se odnose na pakovanje – ambalažu u kojoj će borovnice biti isporučene, zatim pitanja egalizacije, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju ugovorenog otkupa. Prodavac prihvata da je otkupna cena isporučenih borovnica iskazana u računu i/ili računu otpremnici preliminarna cena po kojoj Borovnica kluba nastoji da otkupi sveže borovnica u navedenim količinama u punom kvalitetu, a da će konačna cena biti utvrđena u zavisnosti od izveštaja krajnjeg kupca, koji će biti sačinjen na osnovu tačno utvrđene konačne kontrole količine i kvaliteta izvršene od strane krajnjeg kupca a na osnovu izveštaja pribavljenog od strane krajnjeg kupca. U vezi sa navedenim u prethodnom stavu, prodavac se obavezuje da u slučaju da na osnovu konačnog izveštaja krajnjeg kupca izda potrebnu računovodstvenu dokumentaciju radi knjiženje u skladu sa konačnom cenom. Slanjem računa i/ili računa-otpremnice prodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa ovim opštim uslovima, koji su mu prethodno dostavljeni putem elektronske pošte.

Viša sila
Ugovorne strane mogu biti oslobođene od
odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili nezavisno od njihove volje (viša sila). Pod pojmom više sile smatraju se prirodni događaj ili ljudska radnja, koji nisu postojali u vreme zaključivanja ugovora, niti su se mogli predvideti ili sprečiti i koji su nastali mimo volje i moći ugovornih strana, čije nastupanje i dejstvo strane nisu mogle sprečiti merama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena višom silom. Strana pogođena višom silom treba da bez odlaganja, na pogodan način, obavesti drugu stranu o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koje sprečavaju izvršenje ugovorne obaveze. Ako se blagovremeno ne dostavi obaveštenje o nastanku slučajeva više sile, stranka koja je tom okolnošću pogođena gubi pravo da se poziva na nju, izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog obaveštenja. Za vreme trajanja više sile i drugih okolnosti koje oslobađaju od odgovornosti, obaveze ugovornih strana miruju i ne primenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza u roku.

Završne odredbe
Prodavac i Borovnica klub se obavezuju da će kao poverljive čuvati sve informacije i podatke o sadržaju ugovora o prodaji, kao i informacije koje je saznao o drugoj ugovornoj strani pri izvršavanju ugovora. Poverljivim podacima smatraju se uslovi kupovine borovnica koji nisu javno dostupni. U slučaju spora između kupca i prodavca nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu i primenjuju se pozitivnopravni propisi Republike Srbije, kao merodavno pravo. Ovi opšti uslovi prodaje stupaju na snagu danom donošenja, odnosno od 15.05.2021. godine i važe do izmene ili opoziva od stane prodavca.

U Beogradu, dana 15.05.2024. godine

© Copyright 2021 Borovnica Klub. Sva prava zadržana.

Preporučujemo

Kontaktirajte nas

Poseti nas

Naša lokacija

Zmaj Jovina broj 4

11000 Beograd, Srbija

Pratite nas: