fb

Opšti uslovi otkupa

BOROVNICA KLUB

Opšti uslovi otkupa

BOROVNICA KLUB

BOROVNICA KLUB AGRO SISTEM RAKARI VOĆARSTVO DOO RAKARI

Rakari bb, u mestu Rakari, opština Mionica, Republika Srbija,
matični broj: 21048127, PIB: 108687057
OPŠTI USLOVI OTKUPA SVEŽIH BOROVNICA
Opšte odredbe – domašaj
Ovi opšti uslovi otkupa svežih borovnica (u
daljem tekstu: opšti uslovi) primenjuju se na svaku
kupovinu svežih borovnica od strane Borovnica kluba u
centralnom otkupnom centru i drugim prihvatnim
centrima Borovnica kluba, ukoliko nije drugačije
ugovoreno u pisanoj formi ili ukoliko ne važe neki
posebni uslovi prodaje koji ih menjaju ili dopunjuju a
sadrže izričit pristanak Borovnica kluba u pismenoj
formi. Ovi opšti uslovi predstavljaju sastavni deo ponude
za otkup i obavezni su elementi ugovora o prodaji. Ovi
opšti uslovi u potpunosti i automatski imaju prioritet nad
svim drugim odredbama koje su predviđene ili navedene
u bilo kojim dokumentima prodavca.
Prodavac je dužan da se sa ovim opštim
uslovima detaljno upozna odmah po dobijanju (što
podrazumeva i stavljanje ovih opštih uslova na
upoznavanje prodavcu putem internet linka), sa
posebnom pažnjom na obaveze prodavca. Ne
upoznavanje sa odredbama ovih opštih uslova ne
može osloboditi prodavac odgovornosti. U slučaju
sumnje ili nedoumice, prodavac je dužan bez odlaganja
postaviti pismeni putem upit Borovnica klubu radi
dobijanje objašnjenja ili detaljnijih instrukcija, a
Borovnica klub je u obavezi da u najkraćem roku na
razumljiv način da odgovor i pruži prodavcu objašnjenja
ili instrukcije koje obavezuju prodavca.
Registracija prodavca
Zaključivanju ugovora o prodaji između
prodavca i Borovnica kluba prethodi obavezna
registracija prodavca kod Borovnica kluba. Prodavac je u
obavezi da Borovnica klubu uputi elektronsku poštu na
adresu plasmanborovnica@gmail.com, kojom aplicira za
dobijanje ID broja prodavca. Prodavac je dužan da u epošti navede identifikacione podatke: ime i prezime,
JMBG, matični broj poljoprivrednog gazdinstva, adresu i
PIB. Prodavac može aplicirati pismenim putem i slanjem
sms, viber ili sličih elektronskih komunikacionih sistema,
u Navedene podatke prodavac može dostaviti i na drugi
način pismenim putem u nekom od oblika elektronske
komunikacije (sms, viber, slično) a u tom slučaju dužan
je da, pored gore navedenih podataka, navede i svoju
email adresu.
Nakon prijema podataka Borovnica klub će
obraditi podatke prodavca i formirati njegov ID broj, koji
će u odgovoru putem e-pošte biti dostavljen prodavcu.
Nakon prijema potvrde o dobijanju ID broja prodavac je
dužan da dobijeni ID broj koristi u svemu prema daljem
tekstu ovih opštih uslova, u suprotnom Borovnica klub
ima pravo da odbije kupovinu borovnica. Prijemom
potvrde o ID broju prodavac dobija i ove opšte uslove, te
ukoliko izričito pismenim putem u roku od 3 dana od
dana dostavljanja, ne izjavi da sa istim nije saglasan, ovi
opšti uslovi bezuslovno važe na svaku dalju kupovinu
borovnica od strane Borovnica kluba i prodavca. Ukoliko
prodavac ne prihvata ove opšte uslove, Borovnica klub
nema obavezu kupovine borovnica.
Prodavac je u obavezi da dobijeni ID broj čuva
kao poslovnu tajnu, da ga ne saopštava drugim licima, niti
na drugi način čini dostupnim drugim licima. Prodavac je
u obavezi da spreči svaki vid zloupotrebe ID broja a u
slučaju sumnje ili saznanja za zloupotrebu da bez
odlaganja obavesti Borovnica klub.
Prodavac slanjem e-pošte (ili drugim vidom
elektronske komunikacije) kojem aplicira za dobijanje ID
broja, prihvata da Borovnica klub obrađuje lične podatke
prodavca u svrhu realizacije prodaje borovnica.
Zaključivanje ugovora
Ugovor o prodaji borovnica između prodavca i
Borovnica kluba smatra se zaključenim sačinjavanjem
otkupnog lista od strane Borovnica kluba, a nakon
prijema borovnica, vršenja preliminarne kontrole
kvaliteta i utvrđivanja količine primljenih borovnica.
Prodavac i Borovnica klub ne zaključuju poseban
pismeni dokument pod nazivom ugovor o
otkupu/prodaji/kupovini a kao dokaz zaključenog
ugovora predstavlja otkupni list, čiji su sastavni deo ovi
opšti uslovi. Prodavac je saglasan da do sačinjavanja
otkupnog lista Borovnica klub može da skladišti i čuva
primljene borovnice.
Isporuka i preuzimanje robe
Prodavac dostavlja borovnice u centralnom
otkupnom mestu Borovnica kluba koje se nalazi u mestu
Gornja Trešnjevica, opština Aranđelovac, gde ih
Borovnica klub kontroliše i preuzima prema odredbama
ovih opštih uslova. Pored centralnog otkupnog mesta
prodavac može dostavljati borovnice i u prihvatnim
centrima koji se nalaze u Šapcu, selo Lipolist i Požezi,
Lunovo selo u kom slučaju prodavac snosi rizik i trošak
prevoza borovnica do centralnog otkupnog centra koji
vrši Borovnica klub.
Prodavac i Borovnica klub potpisuju dokument o
prijemu/preuzimanju borovnica od strane Borovnica
kluba.
Prodavac je u obavezi da dostavi borovnice u
odgovarajućoj ambalaži na kojoj se nalazi nalepljena
nalepnica koja sadrži ID broj prodavca. Svaka
pojedinačna ambalaža (gajbica) sa dostavljenim
borovnica mora sadržati ID broj prodavca. Prodavac ne
sme dostavljati borovnice u ambalaži koja ne sadrži ID
broj prodavca, niti ID brojem označavati grupa gajbica,
tako da se razdvajanjem iz grupe ne može utvrditi
prodavac svake pojedinačne gajbice.
Prodavac je u obavezi da dostavi borovnica u
sopstvenoj ambalaži ili da zaduži ambalažu koju im
Borovnica klub stavlja na korišćenje i koju prodavci
mogu da preuzima od Borovnica kluba pre isporuke u
centralnom otkupnom mestu Gornja Trešnjevica ili
prihvatnim centrima Šabac i Požega. Zaduženu ambalažu
prodavci su dužni da čuvaju i da o njoj vode urednu
evidenciju. Ukoliko prodavac ne razduži zaduženu
ambalažu, Borovnica klub ima pravo da od prodavaca
naplati ambalažu prema njenoj vrednosti, koja će biti
uvećana za troškove manipulacije i dostave.
Prodavac je u obavezi da najkasnije 24 sata pre
isporuke, najavi Borovnica klubu tačan datum i
očekivano vreme isporuke, kako bi Borovnica klub bila u
mogućnosti da planira prijem borovnica.
Borovnica klub će pre ili neposredno nakon
preuzimanja robe izvršiti preliminarnu kontrolu kvaliteta
borovnica, nakon čega saopštava izveštaj prodavcu koji
predstavlja sastavni deo dokumenta o prijemu borovnica.
Količina robe
Količina primljenih borovnica utvrđuje se u bruto
kilogramima prema broju primljenih gajbi (ambalaža) u
kojoj se nalaze borovnice koje su spakovane prema
pravilima egalizacije iz ovih opštih uslova, bez obzira da
li se borovnice nalaze u posudama specifične gramaže
prema uputstvu Borovnica kluba ili bez takvih posuda.
Prodavac je dužan da izvrši egalizaciju
borovnica prema ambalaži u kojoj ih dostavlja, i to u
jednoj od dve varijante:
1. u ambalaži u kojoj se nalazi bruto 3,5
kilograma borovnica ili
2. u ambalaži u kojoj se nalazi bruto 6
kilograma borovnica.
3. u ambalaži koja kupcu bude stavljena na
raspolaganje od strane Borovnica kluba.
U slučaju sumnje ili kakve druge dileme
prodavca u pogledu količine koju treba spakovati a nije
dobio instrukcije Borovnica kluba u pogledu toga,
prodavac je u obavezi da zatraži izjašnjenje Borovnica
Kluba u pogledu navedenog.
Prihvatanjem ovih opštih uslova prodavac
bezuslovno prihvata obavezu egalizacije prema napred
navedenim mogućnostima u pogledu količine i ambalaže.
U slučaju da prodavac ne izvrši egalizaciju kako je napred
navedeno, Borovnica klub će izvršiti egalizaciju o trošku
prodavca po ceni od 20,00 dinara po jednom kilogramu
borovnica, što će biti obračunato prilikom isplate otkupne
cene koja će biti umanjena za cenu egalizacije.
Prodavac je saglasan da Borovnica klub može
naknadno, nakon preuzimanja izvršiti merenje i/ili
kontrolu egalizacije koju je izvršio prodavac, te u slučaju
da Borovnica klub utvrdi da je egalizacija izvršena na taj
način da ambalaža sadrži manju količinu borovnica od
naznačene, Borovnica klub ima obavezu plaćanja
utvrđene a ne naznačene količine borovnica ukoliko je
manjak veći od 2%. Prodavac prihvatanjem ovih opštih
uslova potvrđuje da je upoznat da Borovnica klub
primljene borovnice distribuira krajnjim kupcima, te u
tom kontekstu prihvata da u slučaju da krajnji kupac
utvrdi da količina borovnica u ambalaži ne odgovara
naznačenoj količini, Borovnica klub ima obavezu
plaćanja samo utvrđene količine. Borovnica klub ima
pravo isticanja prigovora prodavcu u pogledu količine i
nakon prijema i kontrole robe od strane krajnjeg kupca a
najdalje 6 meseci od datuma predaje.
Kvalitet borovnica
Prodavac je u obavezi da dostavi borovnice koje
su
– zdravstveno ispravne, što podrazumeva i
poštovanje pravila karence (odsustvo bilo
kakvih supstanci koje ukazuju na tretiranje
borovnica sredstvima koja nisu dozvoljena ili
su dozvoljena ali upotrebljena u većoj
količini od dozvoljene ili u vremenskom
periodu pre prodaje kada se biljke ne smeju
tretirati);
– u kvalitetu, što podrazumeva da borovnice
nisu vlažne, pokvarene i da ne sadrže buđ, da
nisu mekane, crvene, zelene, smežurane,
nezrele, na drugi način oštećenje, kao i da su
veličine minimum 14mm, da je temperatura
ploda do +2 stepena celizijusa, kao i da je
utovarena iz podhlade na plantaži u vozilo
preko dok šaltera pri čemu se temperatura u
komori iz koje se tovari i vozila na
konstantnoj temperaturi od +2 stepena
celizijusa tokom utovara.
Ukoliko prodavac dostavi borovnice sa
temperaturom u plodu koja iznosi preko +2 stepena
celzijusa, Borovnica klub će umanjiti obračun isplate
cene robe za 2%.
Ukoliko se kontrolom kvaliteta od strane
Borovnica kluba, utvrdi da je više od 7% borovnica van
kvaliteta, Borovnica klub ima pravo da odbije kupovinu i
preuzimanje borovnica ili uz saglasnost prodavca
preuzme borovnice „na otvoreno“ o čemu je prodavac i
Borovnica klub stavljaju napomenu u dokumentu o
prijemu borovnica. Ukoliko su borovnice van kvaliteta
troškove čuvanja, manipulacije i dostave snosi prodavac.
Borovnica klub preliminarno utvrđuje kvalitet
dostavljenih borovnica prema uzorku prilikom
preuzimanja. U slučaju da kvalitet nije moguće utvrditi
prilikom preuzimanja robe, Borovnica klub ima pravo da
odbije preuzimanje robe a ukoliko primi robu prodavac je
saglasan da se cena robe definiše nakon konačne kontrole
kvaliteta. Prodavac je saglasan da prihvata kao
verodostojnu i konačnu kontrolu kvaliteta utvrđenu od
strane krajnjeg kupca kojem Borovnica klub distribuira
borovnice, te ukoliko krajnji kupac nakon kontrole
kvaliteta dostavi izveštaj koji pokazuje da borovnice
kupljene od strane prodavca nisu u kvalitetu, Borovnica
klub ima pravo smanjenja cene u odnosu na utvrđen
kvalitet i naknadu štete. Prodavac je saglasan da prihvata
kao relevantan dokaz izveštaje krajnjeg kupca bez obzora
na formu i način dostavljanja i/ili fotografije na kojima se
jasno vide borovnice i gajbice sa označenim ID brojem
prodavca. Prodavac je saglasan i upoznat da Borovnica
klub ima obavezu zaštite poslovne tajne u pogledu
identifikacionih podataka krajnjeg kupca.
Ukoliko krajnji kupac utvrdi da borovnice nisu
zdravstveno ispravne, prodavac snosi odgovornost za
nastalu štetu po Borovnica klub i dužan je nadoknaditi je
Borovnica klubu u celosti na prvi poziv Borovnica kluba.
Cena i način plaćanja
Cena po kojoj prodavac prodaje borovnice
Borovnica klubu, izražena je na otkupnom listu koji se
sačinjava prilikom preuzimanja borovnica, nakon
izvršenog preliminarnog pregleda kvaliteta od strane
Borovnica kluba.
Ukoliko prodavac dostavlja borovnice u
prihvatnim centrima Šabac i Požega, prodavac će snositi
trošak prevoza borovnica do centralnog otkupnog centra
u mestu Gornja Trešnjevica po ceni od 5,00 dinara po
jedanom kilogramu otkupljenih borovnica.
Cena po kojoj Borovnica klub kupuje borovnice
izražena je po kilogramu kupljenih borovnica u dinarskoj
valuti ili valuti evro (€) koja će biti isplaćena prodavcima
u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na
dan uplate, u roku od 5 dana od dana kada Borovnica klub
primi uplatu od krajnjih kupaca kojima distribuira
otkupljene borovnice.
U slučaju da prodavac preda borovnice „na
otvoreno“, Borovnica klub ne daje nikakve garancije u
pogledu cene i mogućnosti daljeg distribuiranja preuzetih
borovnica. Prodavac je ostavljanjem borovnica „na
otvoreno“ saglasan da borovnice mogu u potpunosti da
propadnu za šta nema pravo na naknadu, niti zbog toga
Borovnica klub može na bilo koji način da odgovara i
snosi krivicu ili trošak tako propalih borovnica. U slučaju
da Borovnica klub uspe da ostvari plasman primljenih
borovnica „na otvoreno“ o tome će bez odlaganja
obavestiti prodavca, nakon čega će od strane Borovnica
kluba biti određena cena koja treba biti plaćena prodavcu.
Viša sila
Ugovorne strane mogu biti oslobođene od
odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili
nezavisno od njihove volje (viša sila).
Pod pojmom više sile smatraju se prirodni
događaj ili ljudska radnja, koji nisu postojali u vreme
zaključivanja ugovora, niti su se mogli predvideti ili
sprečiti i koji su nastali mimo volje i moći ugovornih
strana, čije nastupanje i dejstvo strane nisu mogle sprečiti
merama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji
opravdano tražiti i očekivati od strane koja je pogođena
višom silom.
Strana pogođena višom silom treba da bez
odlaganja, na pogodan način, obavesti drugu stranu o
nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno
drugih okolnosti koje sprečavaju izvršenje ugovorne
obaveze. Ako se blagovremeno ne dostavi obaveštenje o
nastanku slučajeva više sile, stranka koja je tom
okolnošću pogođena gubi pravo da se poziva na nju,
izuzev ako sama ta okolnost ne sprečava slanje takvog
obaveštenja.
Za vreme trajanja više sile i drugih okolnosti koje
oslobađaju od odgovornosti, obaveze ugovornih strana
miruju i ne primenjuju se sankcije zbog neizvršenja
ugovornih obaveza u roku.
Završne odredbe
Prodavac i Borovnica klub se obavezuju da će
kao poverljive čuvati sve informacije i podatke o sadržaju
ugovora o prodaji, kao i informacije koje je saznao o
drugoj ugovornoj strani pri izvršavanju ugovora.
Poverljivim podacima smatraju se uslovi
kupovine borovnica koji nisu javno dostupni.
U slučaju spora između kupca i prodavca
nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu i primenjuju
se pozitivnopravni propisi Republike Srbije, kao
merodavno pravo.
Ovi opšti uslovi prodaje stupaju na snagu danom
donošenja, odnosno od 15.05.2021. godine i važe do
izmene ili opoziva od stane prodavca.
U Beogradu, dana 15.05.2021. godine

© Copyright 2021 Borovnica Klub. Sva prava zadržana.

Preporučujemo

Kontaktirajte nas

Poseti nas

Naša lokacija

Zmaj Jovina broj 4

11000 Beograd, Srbija

Pratite nas: